fbpx

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTEET

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014) 10 §
9.5.2020

Rekistereiden ylläpitäjä ja yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Eheysvirtaa -valmennus 2650618-1
Sinikka Kääriäinen
Nuutinkatu 2
33580 Tampere
sinikka.kaariainen@eheysvirtaa.fi
p. 045 208 0303

Rekisteriin liittyvä sivusto

www.eheysvirtaa.fi

1. Eheysvirtaa (sähköpostilista)

Tietojen keräämisen tarkoitus

Rekisterissä olevien henkilötietoja voidaan käsitellä tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi.

Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston ja maksuttomien harjoitteiden tilaamisen kautta rekisteriin liittyneistä henkilöistä sekä verkko-, yksilö- ja pienryhmävalmennukseen osallistuneista asiakkaista. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin henkilöihin. Rekisteriin kerättävät tiedot ovat etunimi ja sähköpostiosoite.

Sähköpostilistalle liittynyt henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan kuuden kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle ohjelmistolle, Active Campaign sähköpostimarkkinointiohjelmalle. Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin.

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa kuukausikirjeen ja/tai lataa jonkin maksuttoman harjoitteen, tai henkilö ostaa jonkin Eheysvirtaa -valmennuksen.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

2. Eheysvirtaa -verkkokaupan ja verkkokurssialustan rekisteri

Verkkokaupan rekisteriin jää tiedot kaikista, jotka ovat ostaneet tuotteita Eheysvirtaa -verkkokaupasta. Näitä tietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan eli 6 vuotta maksutapahtumasta. LifterLMS-verkkokurssialustaan jää tiedot kaikista verkkovalmennuksiin osallistujista. Kerätyt tiedot: asiakkaan antama nimi ja sähköpostiosoite. Verkkokurssin hallintaan pääsee salasanan kautta vain tietosuojavastaava ja tarvittaessa häiriötilanteissa myös tehtävään valittu it-tukihenkilö, jolla on vaitiolovelvollisuus asiakkaiden tiedoista. Eheysvirtaa-verkkokaupan maksujärjestelmä on Checkout Finland Oy:ssa. Checkoutin rekisterissä ei kerätä maksajien nimitietoja, ainoastaan maksujen ajankohdat, pankin nimi ja tilinumero sekä maksuun liitetty viitenumero.

3. Eheysvirtaa -valmennettavien asiakasrekisteri

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista ja markkinointia varten. Rekisteriä käytetään yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, tiedottamiseen ja palveluiden markkinointiin sekä palveluiden toteuttamiseen. Keräämme asiakasrekisteriin henkilötietoja yksilö- ja pienryhmävalmennukseen osallistuvilta henkilöiltä.

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteriin voidaan merkitä seuraavia tietoja:

  • Nimi, työpaikka ja asema
  • Yhteystiedot
  • Laskutustiedot
  • Tiedot tilatusta palvelusta
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
  • Muut asiakkaan itsensä antamat tiedot

Näiden lisäksi valmennustyössä kerätään luottamuksellisia tietoja, joita käytetään asiakkaan valmennusprosessin edistämiseen asiakkaan hyväksi ja palveluiden toteuttamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään (mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan).

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Eheysvirtaa -valmennus toimitiloissa lukitussa tilassa.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Eheysvirtaa -valmennuksen tietojärjestelmissä ja palvelimilla, joiden suojaamiseen käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. riittävän vahvat salasanasuojaukset, jotka vaihdetaan säännöllisin väliajoin ja tietoteknisten laitteiden säilytys lukituissa tiloissa.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käsittelemme asiakkaan tietoja luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan vain viranomaiselle, jos lainsäädäntö siihen velvoittaa.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet, tai saada varmistus siitä, että rekisterissämme ei ole sinua koskevia henkilötietoja. Jos tietosi ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, voit tehdä meille oikaisu- tai täydennyspyynnön.

Oikeus tulla unohdetuksi

Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi. Poistamme kaikki asiakkaasta keräämämme tiedot, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä alun perin kerättiin, ja meillä ei ole erityistä lakisääteistä velvoitetta säilyttää tietoa.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme sinun tietojasi vain niin kauan, kuin se on tarpeellista liiketoimintamme kannalta ja palveluidemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, tai siihen asti, kun saamme sinulta poistopyynnön. Noudatamme säilytysajoissa aina lainsäädännön asettamia rajoja.

Asiakkaan tiedot säilytetään rekisterissämme enintään kaksi vuotta laskettuna valmennuksen toteuttamispäivästä. Tämän jälkeen tiedot joko hävitetään tai anonymisoidaan.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle internet-selaimesta. Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palveluitamme, verkkosivujamme ja verkkosivujen sisältöä kävijäystävällisemmäksi sekä mitata mainontaa. Keräämme tietoa Google Analytics -palvelun sekä Facebook-pikselin avulla.

Sivustollamme on väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka poistuvat, kun suljet internet-selaimen sekä pysyviä evästeitä. Useimmissa Internet-selaimissa evästeet on hyväksytty automaattisesti. Voit tyhjentää tai poistaa evästeet käytöstäsi internet-selaimesi asetuksista.

Valikko